• ปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบ
ลักษณะพิเศษของบริษัทเรา > ติดต่อเรา > ปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบ
ขั้นตอนการติดต่อสอบถามจนถึงการสั่งการผลิต
ขั้นตอนที่ 1 การติดต่อสอบถาม

ขั้นตอนที่ 1  การติดต่อสอบถาม

กรุณาติดต่อสอบถามทางอีเมล์ (แบบฟอร์มการติดต่อ) หรือโทรศัพท์

ขั้นตอนที่ 2 การรับฟังความต้องการของลูกค้า

ขั้นตอนที่ 2  การรับฟังความต้องการของลูกค้า

รับฟังข้อมูลสำหรับการขึ้นรูป(การผลิต) ที่สำคัญจากลูกค้า และหาข้อสรุปในการออกแบบการขึ้นรูปแบบเย็นที่ถูกต้องเหมาะสม

ขั้นตอนที่ 3 การพิจารณาการขึ้นรูป

ขั้นตอนที่ 3  การพิจารณาการขึ้นรูป

เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคจะพิจารณาการขึ้นรูป เพื่อที่จะตัดสินใจ ว่าสามารถทำการผลิตโดยการขึ้นรูปแบบเย็น (cold forming) ได้หรือไม่

ขั้นตอนที่ 4 การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับการทดลอง

ขั้นตอนที่ 4  การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับการทดลอง

แจ้งผลการพิจารณาการขึ้นรูปให้ลูกค้าทราบ แล้วทำการประชุมกับลูกค้าเพื่อกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ ของการทดลอง (ออกแบบ) หลังจากกำหนดคุณสมบัติของชิ้นงาน จะทำการออกใบเสนอราคา ตามจำนวนการสั่งซื้อ

ขั้นตอนที่ 5 การทดลองขึ้นรูป

ขั้นตอนที่ 5  การทดลองขึ้นรูป

หลังจากที่ได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าแล้ว จะดำเนินการออกแบบขั้นตอนการขึ้นรูป (การออกแบบคุณสมบัติเฉพาะของแม่พิมพ์ เครื่องจักร และขั้นตอนการผลิตแบบละเอียด) และเริ่มทดลองการผลิต
* สามารถออกแบบขั้นตอนการขึ้นรูปที่มีประสิทธิภาพสูง โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์แบบ FEM สำหรับการสร้างแบบจำลอง

ขั้นตอนที่ 6 การประเมินผลการทดลองการผลิต

ขั้นตอนที่ 6  การประเมินผลการทดลองการผลิต

หลังจากที่ทดลองผลิตเสร็จแล้ว ดำเนินการตรวจเช็คอย่างเข้มงวด ในขึ้นตอนการขึ้นรูปเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านการควบคุมคุณภาพ

ขั้นตอนที่ 8 เริ่มการผลิตจริง (Mass-production)

ขั้นตอนที่ 7  เริ่มการผลิตจริง (Mass-production)

เมื่อผ่านการประเมินของลูกค้าแล้วจะเริ่มผลิต Mass-production โดยการควบคุมการผลิตตามแบบ ที่กำหนดไว้

ขึ้นข้างบน